Portfolio

"Veden ilo"  v. 2015

40cm x 40cm  vaneri

"Veden leikkiä"  v. 2016

50cm x 50cm      vaneri

"Ankkuri"  v. 2016, diptyykki

80cm x 30cm ja 80cm x 15cm vaneri

"Meren syvyyksissä"  v. 2016, triptyykki

60cm x 20cm, 60cm x 20cm ja 60cm x 20cm, vaneri

"Veden tunteet"  v.2015 

60cm x 60cm vaneri

"Läpimurto"  v.2016

60cm x 60cm   vaneri

"Keltainen kukka"  v.2015

40cm x 30cm   vaneri

"Unelma"   v.2016

50cm x 50cm   vaneri

"Suojelijat"  v.2016

60cm x 60cm   vaneri

"Rauha"   v.2016

60cm x 60cm   vaneri

"Uusiin näkymiin"   v.2016

80cm x 80cm   vaneri

"Torni"   v.2016

60cm x 60cm   vaneri

"Runsaus"   v.2016

80cm x 80cm   vaneri

"Valon valta"   v.2015

60cm x 60cm   vaneri

"Muutos"   v.2016

40cm x 30cm  vaneri

"Toinen maailma"   v.2016

40cm x 40cm   vaneri

"Maailmankaikkeus"   v.2016

40cm x 30cm   vaneri

"Dualismi"   v.2016

50cm x 50cm   vaneri

"Samediggi (Saamelaisneuvosto)"  v.2015

40cm x 30cm   vaneri

"Hymy"   v.2015

30cm x 30cm   vaneri

"Ylitsevuotava"   v.2016

80cm x 80cm   vaneri