Portfolio

   "Veden ilo"  v. 2015

   40cm x 40cm  vaneri

   "Veden leikkiä"  v. 2016

   50cm x 50cm      vaneri

   "Ankkuri"  v. 2016, diptyykki

   80cm x 30cm ja 80cm x 15cm vaneri

   "Meren syvyyksissä"  v. 2016, triptyykki

   60cm x 20cm, 60cm x 20cm ja 60cm x 20cm, vaneri

   "Veden tunteet"  v.2015 

   60cm x 60cm vaneri

   "Läpimurto"  v.2016

   60cm x 60cm   vaneri

   "Keltainen kukka"  v.2015

   40cm x 30cm   vaneri

   "Unelma"   v.2016

   50cm x 50cm   vaneri

   "Suojelijat"  v.2016

   60cm x 60cm   vaneri

   "Rauha"   v.2016

   60cm x 60cm   vaneri

   "Uusiin näkymiin"   v.2016

   80cm x 80cm   vaneri

   "Torni"   v.2016

   60cm x 60cm   vaneri

   "Runsaus"   v.2016

   80cm x 80cm   vaneri

   "Valon valta"   v.2015

   60cm x 60cm   vaneri

   "Muutos"   v.2016

   40cm x 30cm  vaneri

   "Toinen maailma"   v.2016

   40cm x 40cm   vaneri

   "Maailmankaikkeus"   v.2016

   40cm x 30cm   vaneri

   "Dualismi"   v.2016

   50cm x 50cm   vaneri

   "Samediggi (Saamelaisneuvosto)"  v.2015

   40cm x 30cm   vaneri

   "Hymy"   v.2015

   30cm x 30cm   vaneri

   "Ylitsevuotava"   v.2016

   80cm x 80cm   vaneri